Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky analyzovať vaše správanie pri surfovaní. Analýza vášho správania pri surfovaní je anonymná; správanie pri surfovaní sa nedá spätne vysledovať. Neukladajú sa žiadne súbory cookie a pri analýze nespolupracujeme s poskytovateľmi tretích strán.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach vznesenia námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Zásady ochrany súkromia

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-mail: patrick@101places.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je krajinský komisár pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

3. zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracované samostatne.

Súbory cookie a správy o počtoch prístupov
Na meranie prístupu k textom používame "súbory cookie relácie" od spoločnosti VG Wort, Mníchov, aby sme zaznamenali pravdepodobnosť kopírovania. Súbory cookie relácie sú malé jednotky informácií, ktoré poskytovateľ ukladá do pamäte RAM počítača návštevníka. V súbore cookie relácie je uložené náhodne vygenerované jedinečné identifikačné číslo, takzvané ID relácie. Okrem toho súbor cookie obsahuje informácie o svojom pôvode a dobe uloženia. Súbory cookie relácie nemôžu ukladať žiadne iné údaje. Tieto merania vykonáva spoločnosť INFOnline GmbH podľa metódy škálovateľného centrálneho merania (SZM). Pomáhajú určiť pravdepodobnosť kopírovania jednotlivých textov na účely úhrady právnych nárokov autorov a vydavateľov. Prostredníctvom súborov cookie nezhromažďujeme osobné údaje.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na spracovanie zmluvy, napríklad úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

Žiadny ďalší prenos údajov sa neuskutoční alebo sa uskutoční len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

4. zásuvné moduly a nástroje

Webové fonty Google

Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazovanie písiem. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. To umožňuje spoločnosti Google zistiť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. partnerské programy

Zúčastňujeme sa partnerských programov. Inzerenti na našich stránkach integrujú reklamy a odkazy na externé stránky, z ktorých môžeme získať peniaze prostredníctvom úhrady nákladov na reklamu. Na tento účel sa používajú súbory cookie, aby bolo možné sledovať pôvod objednávok. Vďaka tomu môžu partnerské portály rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke.

Ukladanie "partnerských súborov cookie" je založené na článku 6 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej lokality má na tom oprávnený záujem, keďže výšku jeho partnerskej odmeny možno určiť len prostredníctvom súborov cookie.

Na našich stránkach máme integrované reklamné widgety od niektorých poskytovateľov. Tieto však prenášajú údaje len vtedy, keď kliknete na odkazy widgetov a prejdete na príslušného poskytovateľa.

Okrem iného spolupracujeme s týmito partnerskými programami. V zátvorkách nájdete zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa partnerského programu.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/privacy_policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/de/datenschutzrichtlinien/)
sk_SK